Siemens

SAB80186-N
SAB80186-N.jpg (30901 bytes)
  MHz
68 pin PLCC
SAB80186-1-N
SAB80186-1-N.jpg (23542 bytes)
  MHz
68 pin PLCC
SAB80186-R
SAB80186-R.jpg (30097 bytes)
  MHz
68 pin ceramic LCC
SAB80186-1-R
SAB80186-1-R.jpg (33736 bytes)
  MHz
68 pin ceramic LCC
SAB80186-10R
  MHz
68 pin ceramic LCC