IDT

49C402BG84
IDT49C402BG84.jpg (25103 bytes)
?MHz
84 pin CLCC
16 Bit Slice Processor
49C402AG
?MHz
84 pin CLCC
16 Bit Slice Processor